Váš internet a televízia

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.

agenda@ostv.sk
0917 222 111

Online platba

Zavolajte : 037 200 1234

0
  • No products in the cart.

Kategórie

Najnovšie komentáre

Archive

0
  • No products in the cart.

Slide ss m ss ss ss ss V zmysle a v rozsahu čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“), a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, nasledovne:
Rozsah osobných údajov: videozáznam.
Účel spracovania: ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa v rámci ochrany majetku a bezpečnosti.
Doba udelenia súhlasu: 30 dní.
Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese: Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, P.O.Box 8B, 949 01 Nitra (ďalej aj len “Obecné siete” alebo aj len “prevádzkovateľ”). Ako dotknutá osoba za podmienok stanovených v Nariadení GDPR máte právo požadovať od prevádzkovateľa Obecné siete prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v čl. 15 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Ako dotknutá osoba beriete na vedomie, že prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje vo vyššie uvedom rozsahu zverejniť. V prípade, že sa ako dotknutá osoba domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením GDPR, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk
Upozornenie o spracovaní osobných údajov OSTV s.r.o. areálu Ferenit, ul. Rastislavova 12, 949 01 Nitra – Mlynárce, (GPS 48.321470, 18.045227)
budovy na ul. Levická 3, 949 01 Nitra
areálu Liaharenského podniku Nitra, a.s., Párovské Háje, 949 01 Nitra, (GPS 48.285928, 18.002341)
areálu Službyt Nitra, s.r.o., ul. Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
areálu vodárne v obci Pohranice,(GPS 48.336019,18.179360)
areálu v obci Výčapy – Opatovce, ul. Za vinohradmi, (GPS 48.336019, 18.179360)
klientské centrum Plygon, Coboriho 1, Nitra
View Feature
Buy The Theme
m